Fit World Fitness

Legyél itt,

legyél fitt!

Adatkezelő társaság adatai:

 • Neve: Fitt Fiatalok kft.
 • Székhelyének címe: 6720 Szeged, Dózsa u. 12.
 • Postázási címe: 6720 Szeged, Dózsa u. 12.
 • Adószáma: 12660371-2-06
 • Képviselőjének neve: Ménesi Helga
 • Képviselőjének telefonszáma: +36703260333
 • Képviselőjének e-mail címe: helga.menesi@gmail.com
 • Honlapja: www.fitworld.hu
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő által üzemeltetett létesítmények használati jogosultságának megállapítása, Vendég által fogyasztott termékek nyilvántartása, valamint igénybevett szolgáltatások tényének rögzítése

 

Adatfeldolgozó:

OpTime nyilvántartó rendszer

Optimal-Time Kft. ; 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca 14.

 

Személyes adatok tárolásának időtartama:   

A tárolt adatok a Vendég kérése esetén kerülnek törlésre, amennyiben a vendég már nem kívánja a jövőben igénybe venni az Adatkezelő által üzemeltetett létesítményeket, valamint amennyiben a Vendég nem rendelkezik fennálló díjtartozással az Adatkezelő irányában.

 

Vendég adatai

Vendégről készült fényképet tárolunk azonosíthatóság miatt.

Neve:                                                  

Telefonszáma:

E-mail címe:                                                                  

Egyéb személyes adatai:                    

(pl. személyazonosság vagy kedvezményre feljogosító okmány típusa és száma stb.)     

 

A Vendég GDPR-ben foglalt jogai

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 • kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 • jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
 • tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 • Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen viszszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön Társaságunk postázási címére elküldött postai úton vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az Adatkezelő társaság adatai alatt megadott Képviselőjének e-mail címén.
 • Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 • Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az adatszolgáltatás előfeltétele a szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására köteles amennyiben igénybe kívánja venni Társaságunk szolgáltatásait. További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján található valamint kérhető Társaságunktól nyomtatott formában is megtekintés céljából.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Keltezés: Szeged, 2019